Valikko Sulje

Kilpailuohjelma %% Tävlingsprogrammet

Mikä on Klash?

Klash on valtakunnallinen haastekilpailu ja ideakiihdyttämö, jossa haetaan uusia ratkaisuja kuntien määrittelemiin ongelmiin. Ratkaisut keskittyvät lisäämään ihmisten, ympäristön ja talouden hyvinvointia. Haastekilpailun järjestää Suomen Kuntaliitto ry.

Asiantuntijaraati valitsi syksyn 2018 aikana haastekilpailuun kolmen eri kunnan esittämät ongelmat, jotka muotoiltiin ratkaistaviksi haasteiksi yhdessä valittujen kuntien kanssa. Jokaisen haasteen osalta järjestetään erillinen suunnittelukilpailu, jossa valitaan yksi tai useampi toimija ratkaisemaan haastetta.

Kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kuntien haasteet avataan tiimeille, kuten start-upeille, järjestöille sekä opiskelijoille. Jokaiseen haasteeseen valitaan enintään 5 tiimiä, jotka pääsevät kehittämään ratkaisuehdotustaan eteenpäin yhteistyössä haastekilpailun järjestäjän, pilottikuntien ja mentoreiden kanssa.

Kilpailussa jatkoon päässeiden tiimien ratkaisuehdotuksista valitaan jokaisen haasteen osalta paras tai parhaat. Suomen Kuntaliitto voi tehdä hankintasopimuksen voittajien kanssa ja pilotoida ratkaisuja osana Kuntaliiton T&K-toimintaa. Tavoitteena on, että kilpailun kautta löydetyt ratkaisut ovat hyödynnettävissä mahdollisimman monessa suomalaisessa kunnassa.

Lataa tästä koko kilpailuohjelma PDF-tiedostona

Haasteet

Kuntien esittämät ongelmat on muotoiltu haasteiksi, joiden tavoitteena on tarjota tiimeille hyvät edellytykset kilpailuun osallistumiseen. Pyrkimyksenä on innostaa monenlaisia kilpailutiimejä mukaan ja samalla auttaa niitä ehdottamaan laadukkaita, oivaltavia ja toimivia ratkaisuehdotuksia määriteltyihin haasteisiin. Haastekuvauksissa on pyritty selkeyteen, riittävään rajaamiseen ja samalla väljyyteen ihanteellisen lähtökohdan luomiseksi uusien, rohkeiden, toimivien sekä skaalautuvien ja yhteiskunnallisesti vaikuttavien ratkaisujen kehittämiselle.

Haastekilpailuun valitut haasteet ovat:

 • Janakkala: Liikkumispalvelu haja-asutusalueille
 • Joensuu: Alusta kuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle
 • Vantaa: Nuoret opintopolulle

Tutustu haasteisiin

Miksi osallistua?

Haastekilpailun tavoitteena on parantaa Suomen kuntien elinvoimaa konkreettisten uusien ratkaisujen avulla. Haastekilpailu on erinomainen keino löytää ratkaisuja ja ratkaisijoita yhteiskunnallisille haasteille. Suomen Kuntaliitto haluaa tukea uudistavan ja kokeilevan toimintakulttuurin syntymistä, jonka kautta voidaan saavuttaa taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä. Haastekilpailun avulla luodaan uudenlaisia yhteistyömalleja sekä pyritään lisäämään ratkaisukeskeistä ja ennakkoluulotonta toimintakulttuuria Suomen kunnissa.

Haastekilpailun avulla tuetaan yhteiskunnallisten ratkaisujen ideoimista, työstämistä ja toteuttamista. Yhteiskunnallisten haastekilpailujen avulla löydetään monialaisia toimijatiimejä. Monialaista näkökulmaa tarvitaan erityisesti monimutkaisten ongelmien ratkaisuun, jossa sektori- ja toimialarajat täytyy ylittää. Haastekilpailu myös mahdollistaa keskusteluyhteyden sellaisten kumppaneiden kesken, joiden olisi muuten vaikea kohdata toisiaan. (Toivonen, Nordbäck & Takala 2018.)

Kilpailuun hakeminen

Haastekilpailu avataan tiimeille 11.4.2019. Haastekilpailu muodostuu kolmesta erillisestä haasteesta. Jokaisen haasteen osalta järjestetään oma erillinen suunnittelukilpailu. Tiimit voivat hakea kilpailuun lähettämällä osallistumishakemuksen 18.6.2019 klo 16.00 mennessä.

Suunnittelukilpailujen kautta pyritään löytämään parhaat tiimit ratkaisemaan valitut haasteet. Tiimien tulee koostua 3–5 henkilöstä. Parhaissa tiimeissä yhdistyy erilainen ja monipuolinen osaaminen. Tiimeiltä odotetaan sitoutumista ja kyvykkyyttä ratkaisuideansa kehittämiseen.

Tarkentavia kysymyksiä voi esittää kilpailun aikana sähköpostitse osoitteessa info@klash.fi. Muilla tavoilla esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Haastekilpailun järjestäjä vastaa kysymyksiin viimeistään kahden viikon kuluessa niiden esittämisestä ja kysymykset sekä niiden vastaukset julkaistaan sivustolla. Kysymyksen esittäjää koskevia tietoja ei julkaista. Viimeiset kysymykset on esitettävä 17.5.2019 klo 16.00 mennessä.

Osallistumishakemus sekä siihen liittyvä dokumentaatio ja kysymykset on toimitettava suomen kielellä kuvattujen ohjeiden mukaisesti.

Kyse on EU:n kynnysarvon ylittävästä palveluhankinnasta, joka toteutetaan hankintalain 54 § mukaisena suunnittelukilpailuna. Suunnittelukilpailut julkaistaan kolmena hankintailmoituksena Euroopan unionin ja Suomen virallisissa hankintakanavissa, TED:ssa ja HILMA:ssa. Hankintailmoituksen liitteenä ja klash.fi-sivustolla kuvataan haastekilpailua sekä hankintaprosessia koskevat tarkemmat tiedot sekä osallistumisohjeet.

Tiimien osallistumishakemusten arviointi ja valinta

Osallistumishakemusten arvioinnin tavoitteena on valita kilpailuun sellaisia tiimejä, joilla on monipuolista osaamista haasteiden ratkaisemisesta, ymmärrystä valitun haasteen aihepiiristä ja kohderyhmästä sekä idea siitä, miten tiimi vastaa haasteeseen. Jokaisen kolmen haasteen osallistumishakemusten arviointiin muodostetaan asiantuntijaraati, joka arvioi ja valitsee lähetetyistä hakemuksista ne tiimit, jotka pääsevät mukaan kilpailuun. Asiantuntijaraatien kokoonpano muodostuu Kuntaliiton, Klash-kumppaneiden ja kuntien asiantuntijoista.

Arviointikriteerit
 1. Tiimin osaaminen
 2. Tiimin monipuolisuus
 3. Alustava konsepti

Osaaminen

Tiimin osaamisen osalta arvioidaan tiimin monipuolista ja ajantasaista ratkaistavan haasteen aihepiirin ja esitetyn ratkaisuidean kannalta olennaista substanssiosaamista. Ongelmien ratkaisemisella ja ratkaisujen kehittämisellä tarkoitetaan osaamista palvelumuotoilusta, teknologiasta, liiketoiminnasta, tutkimuksesta ja kokeilutoiminnasta. Osaaminen arvioidaan kolmen tiimin jäsenen osalta. Tiimi määrittää itse arvioitavat tiiminjäsenet. Arviointi toteutetaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Välttävä: Kuvauksen perusteella tiimin jäsenillä ei ole kattavaa haasteen ratkaisemiseen ja ratkaisujen kehittämiseen tarkoitettua osaamista palvelumuotoilusta, teknologiasta, liiketoiminnasta, tutkimuksesta ja kokeilutoiminnasta eikä kyseistä haastetta koskevaa substanssiosaamista (ks. haastekuvaukset).
 • Tyydyttävä: Kuvauksen perusteella tiimin jäsenillä on kattavaa haasteen ratkaisemiseen ja ratkaisujen kehittämiseen tarkoitettua osaamista palvelumuotoilusta, teknologiasta, liiketoiminnasta, tutkimuksesta ja kokeilutoiminnasta tai kyseistä haastetta koskevaa substanssiosaamista (ks. haastekuvaukset).
 • Erinomainen: Kuvauksen perusteella tiimin jäsenillä on kattavaa haasteen ratkaisemiseen ja ratkaisujen kehittämiseen tarkoitettua osaamista palvelumuotoilusta, teknologiasta, liiketoiminnasta, tutkimuksesta ja kokeilutoiminnasta ja kyseistä haastetta koskevaa substanssiosaamista (ks. haastekuvaukset).

Monipuolisuus

Tiimin monipuolisuuden osalta arvioidaan tiimin jäsenten kykyä ongelmanratkaisuun ja toimivien ratkaisujen kehittämiseen. Monipuolisuudella tarkoitetaan sitä, että tiimin jäsenillä on toisiinsa nähden erilaista ongelmanratkaisuun liittyvää osaamista sekä kattava yhteistoimintamalli. Tiimin monipuolisuus arvioidaan toimitettavan kuvauksen perusteella. Arviointi toteutetaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Välttävä: Kuvauksen perusteella tiimin jäsenillä ei ole monipuolista – toisistaan poikkeavaa – osaamista eikä kuvauksesta ilmene miten monipuolista osaamista pyritään hyödyntämään haasteenratkaisussa.
 • Tyydyttävä: Kuvauksen perusteella tiimin jäsenillä on monipuolista – toisistaan poikkeavaa – osaamista tai kuvauksesta ilmenee miten monipuolista osaamista pyritään hyödyntämään haasteenratkaisussa.
 • Erinomainen: Kuvauksen perusteella tiimin jäsenillä on monipuolista – toisistaan poikkeavaa – osaamista sekä kuvauksesta ilmene miten monipuolista osaamista pyritään hyödyntämään haasteenratkaisussa.

Konsepti

Alustavaa konseptia arvioidaan siksi, että saadaan käsitys tiimien kyvykkyydestä ratkaista kuvatut haasteet. Alustava konsepti ei sido tiimiä lopullisen ratkaisutyön osalta. Alustava konseptin osalta arvioidaan sitä, miten täsmällisesti tiimi pystyy vastaamaan annettuun haasteeseen ja kuinka hyvin tiimi on ymmärtänyt haasteen kohderyhmän. Arviointi toteutetaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Välttävä: Alustavaa konseptia koskeva kuvaus ei vastaa täsmällisesti tai kattavasti kuvattuun haasteeseen eikä kohderyhmää koskevia analyysejä ole haasteen ratkaisun näkökulmasta tehty kattavalla tai täsmällisellä tavalla.
 • Tyydyttävä: Alustavaa konseptia koskeva kuvaus vastaa täsmällisesti tai kattavasti kuvattuun haasteeseen tai kohderyhmää koskeva analyysi on haasteen ratkaisun näkökulmasta tehty kattavalla tai täsmällisellä tavalla.
 • Erinomainen: Alustavaa konseptia koskeva kuvaus vastaa täsmällisesti tai kattavasti kuvattuun haasteeseen ja kohderyhmää koskeva analyysi on haasteen ratkaisun näkökulmasta tehty kattavalla tai täsmällisellä tavalla.

Arvioinnin lopputuloksena jokaisen haasteen ratkaisijoiksi valitaan enintään 5 tiimiä, joita sparrataan ja mentoroidaan ratkaisuehdotuksen kehittämiseksi.

Tiimien mentorointi

Kilpailuun valitut tiimit pääsevät osallistumaan mentorointitilaisuuksiin, joihin kootaan jokaisen haasteen osalta parasta mahdollista osaamista. Tavoitteena on tukea tiimejä lopullisen ratkaisuehdotuksen kehittämiseksi. Mentoreiksi valitaan haasteiden aihealueen substanssiosaajia ja liiketoiminnan eri osa-alueiden tunnettuja asiantuntijoita.

Tutustu mentoriohjelmaan

Kilpailu

Valitut tiimit kilpailevat suunnittelukilpailujen voitosta. Päätökset suunnittelukilpailujen voittajista tekee kilpailun osallistujista riippumaton tuomaristo, joka arvioi ehdotuksia nimettömästi ja yksinomaan hankintailmoituksessa esitetyillä perusteilla. Tuomaristo koostuu henkilöistä, joilla on kokemusta kuntien kehitystoiminnasta, kuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä tai kyseiseen haasteeseen liittyvästä substanssialueesta. Tuomariston jäsenet julkistetaan kilpailun aikana osoitteessa klash.fi/tuomaristo/

Tavoitteena on, että lopulliset ratkaisuehdotukset toimitetaan hankintailmoituksessa kuvatussa formaatissa 27.11.2019 kello 16.00 mennessä. Ratkaisuehdotusten lopullinen jättöaika tarkennetaan kilpailutiimeille. Ilmoitetun lopullisen ajankohdan jälkeen toimitettuja ratkaisuja ei oteta huomioon voittajaa valittaessa. Tuomaristo arvioi ratkaisuehdotusten paremmuusjärjestystä ja ansioita seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 1. Ratkaisun vaikuttavuus
 2. Ratkaisun innovatiivisuus
 3. Ratkaisun skaalautuvuus

Vaikuttavuus

Ratkaisun vaikuttavuudella tarkoitetaan ratkaisun merkittävyyttä ja sen tuomia laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vaikuttavuutta mitataan suhteessa nykyiseen tasoon ja tapaan toimia. Ratkaisun kohderyhmän on oltava selkeä ja sen on tuotettava arvoa näille ihmisille tai organisaatioille.

 • Välttävä: Ratkaisun vaikuttavuus suhteessa nykytilanteeseen ei ole selkeä eikä kilpailutyön pohjalta voida olettaa, että vaikuttavuus yhteiskuntaan olisi haasteen ratkaisun näkökulmasta suuri.
 • Tyydyttävä: Ratkaisun vaikuttavuus suhteessa nykytilanteeseen on erityisen selkeä tai kilpailutyön pohjalta voidaan arvioida, että potentiaalinen vaikuttavuus yhteiskuntaan voisi olla haasteen ratkaisun näkökulmasta suuri.
 • Erinomainen: Ratkaisun vaikuttavuus suhteessa nykytilanteeseen on erityisen selkeä ja kilpailutyön pohjalta voidaan arvioida, että potentiaalinen vaikuttavuus yhteiskuntaan voisi olla haasteen ratkaisun näkökulmasta suuri.

Innovatiivisuus

Ratkaisun innovatiivisuudella tarkoitetaan sen uutuusarvoa. Se lähestyy haastetta uudesta näkökulmasta ja tarjoaa siihen ratkaisun, jota olemassa olevat ratkaisut eivät ole tarjonneet.

 • Välttävä: Ratkaisun innovatiivisuus ei tule riittävän selkeästi esille eikä kilpailutyön pohjalta voida olettaa, että kyseessä olisi ratkaisu, joka ratkaisisi haastetta olemassa olevista ratkaisuista poikkeavalla tavalla.
 • Tyydyttävä: Ratkaisun innovatiivisuus tulee riittävän selkeästi esille tai kilpailutyön pohjalta voidaan olettaa, että kyseessä olisi ratkaisu, joka ratkaisisi haasteen olemassa olevista ratkaisuista poikkeavalla tavalla.
 • Erinomainen: Ratkaisun innovatiivisuus tulee riittävän selkeästi esille ja kilpailutyön pohjalta voidaan olettaa, että kyseessä olisi ratkaisu, joka ratkaisisi haasteen olemassa olevista ratkaisuista poikkeavalla tavalla.

Skaalautuvuus

Ratkaisun skaalautuvuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin esitetty ratkaisu on hyödynnettävissä muissa Suomen kunnissa. Ratkaisun täytyy lisäksi olla toteuttamiskelpoinen ja sillä on oltava liiketoimintamalli.

 • Välttävä: Ratkaisun toteuttamiskelpoisuus ei tule riittävän selkeästi esille tai siinä on puutteita eikä kilpailutyön pohjalta voida olettaa, että kyseessä olisi ratkaisu, jota voisi hyödyntää laajasti Suomen kunnissa.
 • Tyydyttävä: Ratkaisulla on realistinen liiketoimintamalli ja se näyttäytyy erityisen toteuttamiskelpoiselta tai kilpailutyön pohjalta voidaan olettaa, että kyseessä olisi ratkaisu, jota voisi hyödyntää erityisen laajasti Suomen kunnissa.
 • Erinomainen: Ratkaisulla on realistinen liiketoimintamalli ja se näyttäytyy erityisen toteuttamiskelpoiselta ja kilpailutyön pohjalta voidaan olettaa, että kyseessä olisi ratkaisu, jota voisi hyödyntää erityisen laajasti Suomen kunnissa.

Tuomaristo tekee ratkaisuehdotusten arvioinnista kaikkien jäsenten allekirjoittama pöytäkirjan, johon sisältyy ratkaisuehdotusten paremmuusjärjestys ja ansiot, tuomariston huomautukset sekä mahdolliset selventämistä vaativat seikat. Osallistujia voidaan tarvittaessa pyytää vastaamaan tuomariston pöytäkirjaan merkitsemiin kysymyksiin suunnitelmiin liittyvien näkökohtien selventämiseksi. Tuomariston ja osallistujien välisestä viestinnästä laaditaan yksityiskohtainen pöytäkirja.

Lopullinen päätös voittajista tehdään tuomariston päätöskokouksessa. Päätökset toimitetaan kaikille kilpailuun osallistuneille.

Julkisuus kilpailun aikana

Kilpailijoiden lopulliset kilpailutyöt arvioidaan nimettöminä. Lopullisista kilpailutöistä ei saa käydä ilmi kilpailijan eikä tiimin jäsenten nimitietoja tai muita tietoja, joiden perusteella ratkaisun yhdistäminen kyseiseen kilpailijaan on ilmeistä.

Kilpailutöiden tasapuolisen kohtelun takaamiseksi työt arvioidaan nimettöminä. Kilpailijat sitoutuvat olemaan paljastamatta lopullisen kilpailutyön sisältöjä siten, että kilpailutöiden nimettömyys vaarantuu. Mikäli kilpailijan kilpailutyö paljastuu julkisesti ennen tuomariston päätöstä, voidaan kilpailija sulkea kilpailusta. Edellä todettu ei estä kilpailijoita testaamasta ratkaisujaan tai sen osia esimerkiksi erilaisten testiryhmien kanssa, mikäli kilpailija huolehtii edelleen ratkaisun salassapidosta myös testiryhmän osalta.

Viestinnästä vastaa haastekilpailun aikana Kuntaliitto yhteistyössä Klash-kumppaneiden ja pilottikuntien kanssa. Tiimejä koskevasta viestinnästä keskustellaan kilpailijoiden kanssa.

Kilpailun päättyminen ja hankintasopimukset

Suunnittelukilpailut päättyvät, kun voittajat on valittu. Suunnittelukilpailun voittajan tai voittajien kanssa voidaan tehdä palveluhankintasopimus hankintalain 40 §:n 2 momentin 8 kohdan mukaisesti.

Suomen Kuntaliitto ry neuvottelee suunnittelukilpailujen voittajien kanssa ratkaisuiden kehittämiseen (T&K-vaihe) liittyvistä hankintasopimuksista. Hankkeessa on varattu Kuntaliiton T&K-vaiheeseen enintään miljoona euroa. Hankintailmoituksen liitteenä on alustava kuvaus kuntaliiton ja voittavien tiimien välillä tehtävästä sopimuksesta.

Sopimusten lähtökohtana on se, että suunnittelukilpailujen kautta saatavat ratkaisut ovat yleisesti hyödynnettäviä. Ratkaisujen tulee olla joko avoimeen lähdekoodiin perustuvia tai muutoin sellaisia, että niiden hyödyntäminen ilman erillisiä kustannuksia on mahdollista eri puolella Suomea. Tarkemmat sopimusehdot on kuvattu hankintailmoituksen liitteenä olevissa alustavissa sopimusluonnoksissa.

Sopimusten lähtökohtana on se, että jokaisen voittaneen kilpailutyön osalta toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa proof-of-concept esitetystä ratkaisusta pilottikunnassa. Toisessa vaiheessa sopimuskokonaisuutta laajennetaan, mikäli proof-of-concept osoittautuu onnistuneeksi Kuntaliiton määrittämien ehtojen mukaisesti.

Lataa tästä sopimusluonnokset, joissa määritellään mm. immateriaalioikeudet:
Luonnos kehityssopimuksesta
Sopimus kilpailuun osallistumisesta

Suunnittelukilpailuista tehdään erilliset hankintapäätökset. Hankintasopimuksista julkaistaan jälki-ilmoitus.

Suomen Kuntaliitto

Haastekilpailun avulla löydettävien ratkaisujen hyödyntämistä Suomen kunnissa tukee Suomen Kuntaliitto ry. Suomen Kuntaliitto edistää kuntien uudistumista kansallisella tasolla ja toimii kuntien kehittäjäkumppanina. Klash-haastekilpailun avulla Kuntaliitto yhdistää kuntien sekä yritys- ja järjestökentän toimijat ratkomaan koko Suomen kannalta merkittäviä haasteita.

Vad är Klash?

Klash är en riksomfattande utmaningstävling och idégenerator där vi söker nya lösningar på problem som kommunerna definierat. Lösningarna koncentrerar sig på att förbättra välfärden, miljön och ekonomin. Tävlingen arrangeras av Finlands Kommunförbund rf.

En expertjury valde hösten 2018 tre kommuners förslag till utmaningstävlingen. Problemen formulerades till utmaningar tillsammans med de utvalda kommunerna. För varje utmaning ordnas en projekttävling där en eller flera aktörer väljs för att lösa utmaningen.

Tävlingen begås i två faser. I den första öppnas kommunernas utmaningar för teamen, som kan vara start-up-företag, organisationer eller studerande. För varje utmaning väljs högst fem team som får vidareutveckla sitt förslag till lösning tillsammans med tävlingsarrangören, pilotkommunerna och mentorerna.

I tävlingens andra fas väljs ett eller flera av de bästa förslagen som utvecklats av de team som gått vidare till finalen. Finlands Kommunförbund kan ingå ett upphandlingskontrakt med vinnarna och genomföra pilotprojekt inom sin FoU-verksamhet. Målet är att genom tävlingen finna lösningar som kan utnyttjas av så många kommuner som möjligt.

Utmaningarna

De problem kommunerna presenterat har formulerats till utmaningar som ska ge teamen goda förutsättningar att delta i tävlingen. Avsikten är att inspirera flera olika slags deltagare och samtidigt hjälpa dem att komma med högklassiga, insiktsfulla och fungerande lösningsförslag till de givna utmaningarna. Utmaningarnas beskrivningar har gjorts så tydliga som möjligt, tillräckligt avgränsade och samtidigt så öppna att de utgör ett idealiskt utgångsläge för nya, djärva, fungerande och skalbara lösningar med samhällelig genomslagskraft.

Följande utmaningar går vidare i tävlingen:

 • Janakkala: Transportservice i glesbygden
 • Joensuu: Plattform för invånarnas egna initiativ
 • Vanda: De unga på studievägen

Utmaningarna

Varför delta?

Utmaningstävlingens mål är att förbättra kommunernas livskraft med hjälp av konkreta, nya lösningar. Utmaningstävlingen är ett utmärkt sätt att hitta nya lösningar och aktörer som kan tackla samhälleliga utmaningar. Kommunförbundet vill stödja uppkomsten av en verksamhetskultur som är inriktad på försök och förnyelse och som gagnar ekonomin och verksamheten. Med utmaningstävlingen kan man hitta nya modeller för samarbete och bidra till en mer lösningsorienterad och fördomsfri verksamhetskultur i kommunerna.

Utmaningstävlingen stödjer genereringen, bearbetningen och genomförandet av idéer till lösningar på samhälleliga problem. Genom samhälleliga utmaningstävlingar kan man ta fram mångkunniga team av aktörer. Ett sektorövergripande synsätt behövs i synnerhet för att lösa komplexa problem där gränsöverskridande kunskap är väsentligt. Utmaningstävlingen öppnar också dialogen mellan sådana aktörer som i andra sammanhang kunde ha svårt att mötas. (Toivonen, Nordbäck & Takala 2018.)

Delta i tävlingen

Tävlingens utmaningar öppnas för teamen 11.4.2019. Tävlingen består av tre separata utmaningar. För varje utmaning ordnas en separat projekttävling. Teamen som vill delta i tävlingen ska anmäla sig genom en ansökan senast 18.6 kl. 16.00.

Genom projekttävlingar söks de team fram som bäst lämpar sig för att lösa de utvalda utmaningarna. Teamen ska bestå av 3–5 personer. I de bästa teamen förenas olika och mångsidiga kompetenser. Teamen förväntas förbinda sig till och ha kapacitet att vidareutveckla sin idé.

Preciserande frågor kan ställas under tävlingens gång per e-post info@klash.fi. Frågor som ställts på annat sätt kan inte besvaras. Utmaningstävlingens arrangör svarar på frågorna senast inom två veckor och frågorna samt svaren på dem publiceras på webbplatsen. Frågeställarens uppgifter publiceras inte. De sista frågorna tas emot före 17.5.2019 kl. 16.00.

Ansökan och dess bilagor samt eventuella frågor skickas på finska enligt anvisningarna.

Tävlingen gäller en tjänsteupphandling som överskrider EU:s tröskelvärde och som görs med dem som vinner en sådan projekttävling som avses i § 54 i upphandlingslagen. Projekttävlingarna publiceras i tre upphandlingsannonser via Europeiska unionens och Finlands officiella upphandlingskanaler, TED och HILMA. I upphandlingsannonsens bilagor och på webbplatsen klash.fi ges närmare uppgifter om utmaningstävlingen och upphandlingsprocessen samt anvisningar för hur man deltar.

Bedömning och val av team

Vid bedömningen av ansökningar är målet att välja sådana team som har mångsidig erfarenhet av att lösa utmaningar, förståelse för utmaningens ämnesområde och målgrupp samt en idé om hur teamet tänkt möta utmaningen. För bedömning av ansökningarna till de tre utmaningarna utnämns expertråd som går igenom ansökningarna och väljer de team som går vidare i tävlingen. Expertråden består av sakkunniga från kommunförbundet, Klash-partnerna och kommunerna.

Bedömningskriterier
 1. Teamets kompetens
 2. Teamets mångsidighet
 3. Preliminärt koncept

Kompetens

Teamets kompetens bedöms enligt hur mångsidig och aktuell den relevanta substanskompetensen är som teamet har om utmaningens tema och om lösningsförslaget. Med problemlösning och utveckling av lösningar avses erfarenhet av till exempel servicedesign, teknologi, affärsverksamhet, forskning och försöksverksamhet. Kompetensen bedöms för tre av teamets medlemmar. Teamet bestämmer själv vilka dessa tre är. Bedömningen görs enligt följande principer:

 • Nöjaktigt: Teamets medlemmar har inte, enligt beskrivningen, täckande erfarenhet av servicedesign, teknologi, affärsverksamhet, forskning och försöksverksamhet som behövs för att lösa utmaningen och vidareutveckla lösningar eller för utmaningen relevant substanskunnande (se beskrivningen av utmaningarna).
 • Tillfredsställande: Teamets medlemmar har, enligt beskrivningen, täckande erfarenhet av servicedesign, teknologi, affärsverksamhet, forskning och försöksverksamhet som behövs för att lösa utmaningen och vidareutveckla lösningar eller för utmaningen relevant substanskunnande (se beskrivningen av utmaningarna).
 • Utmärkt: Teamets medlemmar har, enligt beskrivningen, täckande erfarenhet av servicedesign, teknologi, affärsverksamhet, forskning och försöksverksamhet som behövs för att lösa utmaningen och vidareutveckla lösningar och för utmaningen relevant substanskunnande (se beskrivningen av utmaningarna).

Mångsidighet

Teamets mångsidighet bedöms enligt medlemmarnas problemlösningsförmåga och förmåga att utveckla fungerande lösningar. Med mångsidighet avses att teamets medlemmar har olika slags kompetens för problemlösning och en samarbetsmodell som är heltäckande. Teamets mångsidighet bedöms utgående från beskrivningen in ansökan. Bedömningen görs enligt följande principer:

 • Nöjaktigt: Utgående från beskrivningen har teamets medlemmar inte mångsidigt – sinsemellan olikt – kunnande och det framgår inte heller hur mångsidigt kunnande utnyttjas för att lösa utmaningen.
 • Tillfredsställande: Teamets medlemmar har, enligt beskrivningen, mångsidigt – sinsemellan olikt – kunnande eller så framgår det hur mångsidigt kunnande kan utnyttjas för att lösa utmaningen.
 • Utmärkt: Teamets medlemmar har, enligt beskrivningen, mångsidigt – sinsemellan olikt – kunnande och det framgår hur mångsidigt kunnande kan utnyttjas för att lösa utmaningen.

Koncept

Det preliminära konceptet bedöms för att avgöra teamens förmåga att lösa de givna utmaningarna. Det preliminära konceptet är inte bindande för teamets arbete på en slutlig lösning. Det preliminära konceptet bedöms enligt hur väl teamet kan möta den givna utmaningen och hur väl det förstått utmaningens målgrupp. Bedömningen görs enligt följande principer:

 • Nöjaktigt: Det preliminära konceptet möter inte exakt eller tillräckligt utmaningen och analyserna gällande målgruppen har inte gjorts på ett täckande eller omsorgsfullt sätt med tanke på lösningen av utmaningen.
 • Tillfredsställande: Det preliminära konceptet möter exakt eller tillräckligt utmaningen eller analyserna gällande målgruppen har gjorts på ett täckande eller omsorgsfullt sätt med tanke på lösningen av utmaningen.
 • Utmärkt: Det preliminära konceptet möter exakt eller tillräckligt utmaningen och analyserna gällande målgruppen har gjorts på ett täckande eller omsorgsfullt sätt med tanke på lösningen av utmaningen.

Slutresultatet av bedömningarna är att det för varje utmaning väljs högst fem team som sparras och får mentorstöd att utveckla ett förslag till lösning.

Mentorstöd till teamen

De team som gått vidare i tävlingen får delta i mentorverksamhet, som samlar bästa möjliga kompetenser för varje utmaning. Syftet är att ge teamen stöd i utvecklandet av idéer till slutliga lösningar. Till mentorer väljs sakkunniga inom ämnesområdet för varje utmaning samt kända experter inom olika delområden i affärsverksamheten.

Mentorverksamhet

Tävlingen

Teamen tävlar om att vinna projekttävlingen. Projekttävlingarnas vinnare utses av en oberoende jury, som bedömer förslagen anonymt och endast på grundval av de kriterier som anges i upphandlingsannonsen. Juryn består av personer som har erfarenhet av utvecklingsverksamhet i kommunerna och samarbete med kommuner eller substanskunnande inom det ämnesområde som utmaningen gäller. Juryns medlemmar offentliggörs under tävlingens lopp på sidan klash.fi/tuomaristo/?l=sv

Målet är att de slutliga lösningsförslagen skickas i sådant format som anges i upphandlingsannonsen senast 27.11.2019 kl. 16.00. Deltagarna meddelas om exakt när tiden för att lämna in förslagen löper ut. Förslag som lämnats in för sent kan inte beaktas. Juryn rangordnar förslagen och bedömer deras förtjänster enligt följande principer:

 1. Förslagets genomslagskraft
 2. Förslagets innovativitet
 3. Förslagets skalbarhet

Genomslagskraft

Med genomslagskraft avses hur betydande lösningen är och hur omfattande dess samhälleliga konsekvenser är. Genomslagskraften bedöms i förhållande till nuvarande nivå och förfaringssätt. Målgruppen för lösningen ska vara väl avgränsad och lösningen ska skapa värde för personerna eller organisationerna i målgruppen.

 • Nöjaktigt: Lösningsförslagets genomslagskraft jämfört med nuläget är inte uppenbar och utgående från tävlingsbidraget kan man inte se att lösningen skulle bidra med omfattande samhälleliga konsekvenser med tanke på utmaningen.
 • Tillfredsställande: Lösningsförslagets genomslagskraft jämfört med nuläget är uppenbar eller så kan man utgående från tävlingsbidraget se att lösningens potentiella samhälleliga konsekvenser med tanke på utmaningen kan vara stora.
 • Utmärkt: Lösningsförslagets genomslagskraft jämfört med nuläget är uppenbar och utgående från tävlingsbidraget kan man se att lösningens potentiella samhälleliga konsekvenser med tanke på utmaningen kan vara stora.

Innovativitet

Med innovativitet avses lösningens nyhetsvärde. Ett innovativt förslag närmar sig utmaningen från en ny vinkel och presenterar lösningar som befintliga system inte erbjudit.

 • Nöjaktigt: Lösningens innovativitet framträder inte tillräckligt klart och utgående från tävlingsbidraget kan man inte se att den skulle avvika från befintliga lösningar på utmaningen ifråga.
 • Tillfredsställande: Lösningens innovativitet framträder tillräckligt klart eller så kan man utgående från tävlingsbidraget se att den kunde vara en lösning som befintliga system inte erbjuder.
 • Utmärkt: Lösningens innovativitet framträder tillräckligt klart och utgående från tävlingsbidraget kan man se att den kunde vara en lösning som befintliga system inte erbjuder.

Skalbarhet

Med skalbarhet avses hur väl förslaget till lösning kan tillämpas i andra kommuner. Lösningen ska dessutom vara genomförbar och den ska ha en affärsmodell.

 • Nöjaktigt: Lösningens genomförbarhet framträder inte tillräckligt klart eller har brister och man kan inte utgående från tävlingsbidraget se att det skulle vara en lösning som kan utnyttjas av andra kommuner.
 • Tillfredsställande: Lösningen har en realistisk affärsmodell och verkar synnerligen genomförbar eller så kan man utgående från tävlingsbidraget se att det är en lösning som i stor omfattning kan utnyttjas av andra kommuner.
 • Utmärkt: Lösningen har en realistisk affärsmodell och verkar synnerligen genomförbar och utgående från tävlingsbidraget kan man se att det är en lösning som mycket väl kan utnyttjas av andra kommuner.

Juryn som bedömer tävlingsbidragen upprättar ett protokoll som undertecknas av samtliga medlemmar och som innehåller en rangordning av de föreslagna lösningarna och deras förtjänster, juryns kommentarer och eventuella punkter som kan behöva klargöras. Deltagarna kan vid behov uppmanas att besvara frågor som juryn har noterat i protokollet i syfte att klargöra aspekter i anslutning till planerna. Ett detaljerat protokoll ska upprättas över dialogen mellan juryn och deltagarna.

Det slutgiltiga beslutet om vinnarna fattas vid juryns beslutssammanträde. Besluten delges alla som deltagit i tävlingen.

Offentligheten under tävlingen

Deltagarnas slutliga lösningsförslag bedöms anonymt. I de slutliga förslagen får inga namn på deltagare eller team, eller andra uppgifter med vilka man kan identifiera en teammedlem synas.

Tävlingsbidragen bedöms anonymt för att garantera en opartisk behandling. Deltagarna förbinder sig att inte avslöja innehållet i sina slutliga förslag så att inte tävlingsbidragens anonymitet äventyras. Om ett teams lösningsförslag avslöjas offentligt innan juryn fattat sitt beslut kan teamet uteslutas ur tävlingen. Anonymiteten hindrar inte teamen från att testa sina förslag eller delar av dem i olika testgrupper förutsatt att de kan försäkra sig om sekretessen också för testgruppernas vidkommande.

Kommunförbundet, Klash-partnerna och pilotkommunerna svara tillsammans för kommunikationen under tävlingen. Den kommunikation som gäller teamen diskuteras med deltagarna.

Tävlingens avslutning och upphandlingskontrakten

Projekttävlingen avslutas när vinnarna valts. Med vinnaren eller vinnarna i projekttävlingen kan ett tjänsteupphandlingskontrakt ingås i enlighet med 40 § 2 mom. 8 punkten i upphandlingslagen.

Finlands Kommunförbund rf förhandlar med vinnarna i projekttävlingen om upphandlingskontrakt för att utveckla lösningsförslagen (FoU-fasen). Kommunförbundets FoU-verksamhet har reserverat sammanlagt högst en miljon euro till projektet. I upphandlingsannonsen bilaga finns en preliminär beskrivning av avtalet som ingås mellan Kommunförbundet och de vinnande teamen.

Avtalen utgår från att lösningarna som erhålls genom projekttävlingarna kan utnyttjas allmänt. Lösningarna ska antingen bygga på öppen källkod eller i övrigt vara sådana att de är fritt tillgängliga utan extra kostnader överallt i Finland. Utförligare avtalsvillkor finns i de preliminära avtalsmodellerna i bilagan till upphandlingsannonsen.

Avtalen utgår från att varje vinnande tävlingsbidrag först genomgår ett koncepttest (proof-of-concept) av den föreslagna lösningen i pilotkommunen. Därefter utvidgas avtalshelheten om koncepttestet visat sig framgångsrikt enligt de kriterier Kommunförbundet bestämt.

Ladda ner avtalsmodellerna med bl.a. definition av de immateriella rättigheterna:
Luonnos kehityssopimuksesta
Sopimus kilpailuun osallistumisesta

Separata upphandlingsbeslut fattas om avtalen. En annons i efterhand avfattas om upphandlingsbesluten.

Finlands Kommunförbund

Finlands Kommunförbund rf. stödjer spridningen av de lösningar som utmaningstävlingen ger upphov till. Kommunförbundet arbetar för förnyelse i kommunerna på nationell nivå och är kommunernas partner i utvecklingsarbetet. Genom tävlingen Klash sammanför Kommunförbundet aktörer i kommuner, företag och organisationer för att finna lösningar på utmaningar som har betydelse för hela Finland.