Valikko Sulje

Kuntahaasteiden valintakriteerit %% Urvalskriterier för kommunernas utmaningar

Haastekilpailuun etsitään sellaisia kuntia, joiden haasteiden ratkaiseminen tuo koko Suomen kuntakenttään mahdollisimman laaja-alaisia positiivisia vaikutuksia. Osallistuminen on avointa kaikille Suomen kunnille. Osallistuminen on mahdollista myös useamman kunnan muodostamille ryhmittymille, jolloin yksi kunta toimii varsinaisena hakijana, mutta ryhmittymää käsitellään kokonaisuutena vaikuttavuuden ja skaalautuvuuden näkökulmasta.

Valintakriteerit

Haastekilpailuun valitaan 4–6 kuntahaastetta. Kunnat ja kuntien haasteet valitaan avoimen kilpailun perusteella. Kunnat täyttävät hakulomakkeen ja kilpailun sidosryhmistä muodostettu tuomaristo pisteyttää hakemukset alla olevan kriteeristön mukaisesti.

PISTEYTYSKRITEERIT
 1. Haasteen soveltuvuus
 2. Mahdollisten ratkaisujen vaikuttavuus
 3. Mahdollisten ratkaisujen skaalautuvuus
 4. Kunnan sitoutuminen

Pisteytysohjeet tuomaristolle

1. Haasteen soveltuvuus

Haasteen soveltuvuudella tarkoitetaan sitä, miten hyvin ehdotettu haaste soveltuu haastekilpailuun. Hyvään haasteeseen

 • ei ole olemassa valmiita ratkaisuja Suomessa tai maailmalla
 • voi löytyä useita vaihtoehtoisia ratkaisutapoja
 • ei tarvita laajaa tutkimusta taustalle
 • on kehitettävissä ratkaisu noin 18 kuukauden kuluessa.

Haaste täytyy olla selkeästi muotoiltu ja hyvin ymmärrettävissä. Lopullinen julkaistava haaste muotoillaan yhdessä kilpailun järjestäjien kanssa.

PISTEYTYSOHJE
 • 0–3 Haaste täyttää hyvän haasteen kriteerit huonosti eikä ole selkeästi ymmärrettävä
 • 4–6 Haaste täyttää suurimman osan hyvän haasteen kriteereistä, mutta ei kaikkia. Puutteita muotoilussa
 • 7–10 Haaste täyttää kaikki hyvän haasteen kriteerit ja on selkeästi ymmärrettävä

2. Mahdollisten ratkaisujen vaikuttavuus

Ratkaisun vaikuttavuudella haetaan mahdollisten ratkaisujen tuomia kokonaishyötyjä kuntakentässä. Tässä haastekilpailussa haetaan ratkaisuja, jotka kehittävät kuntien elinvoimaisuutta seuraavilla osa-alueilla:

 • Ihmisten hyvinvointi
 • Ympäristön hyvinvointi
 • Taloudellinen hyvinvointi
PISTEYTYSOHJE
 • 0–3 Mahdollisten ratkaisujen arvioidut kokonaishyödyt jäävät vähäisiksi tai kertaluonteisiksi
 • 4–6 Mahdollisten ratkaisujen arvioidut kokonaishyödyt ovat kohtalaiset tai lyhytkestoiset
 • 7–10 Mahdollisten ratkaisujen arvioidut kokonaishyödyt ovat merkittävät ja pitkäkestoiset

3. Mahdollisten ratkaisujen skaalautuvuus

Ratkaisujen skaalautuvuus viittaa siihen, kuinka hyvin haasteeseen haettavat ratkaisut ovat hyödynnettävissä muissa Suomen kunnissa. Mitä laajemmin odotetut ratkaisut ovat hyödynnettävissä, sitä korkeammat pisteet tästä kategoriasta on mahdollista saada.
Jos haaste on jo lähtökohtaisesti useamman kunnan yhteisesti omistama, sen skaalautuvuus katsotaan korkeammaksi.

PISTEYTYSOHJE
 • 0–3 Mahdolliset ratkaisut eivät skaalaudu muihin kuntiin vaan vaativat paljon räätälöintiä
 • 4–6 Mahdolliset ratkaisut skaalautuvat kohtalaisesti räätälöitynä eri tyyppisiin kuntiin
 • 7–10 Mahdolliset ratkaisut skaalautuvat hyvin erilaisiin kuntiin ilman merkittävää räätälöintiä

4. Kunnan sitoutuminen

Kunnan sitoutumisella pyydetään selvittämään niitä konkreettisia henkilöresursseja ja sidosryhmiä, joiden kanssa kilpailu ja myöhemmin valittujen tiimien kanssa tehtävä pilotointi toteutetaan. Tässä arvioidaan myös kunnan sitoutumista yhteistyöhön pienten yritysten kanssa haastekilpailun päättymisen jälkeen.

PISTEYTYSOHJE
 • 0–3 Kunnalla ei ole kykyä toteuttaa pilotointia eikä toimia yhteistyössä pienten yritysten kanssa
 • 4–6 Kunnalla on rajalliset resurssit toteuttaa pilotti ja jatkaa yhteistyötä pk-yritysten kanssa
 • 7–10 Kunnalla on hyvät valmiudet ja resurssit pilotointiin ja yhteistyöhön pk-yritysten kanssa

Till tävlingen önskas kommuner med utmaningar vars lösningar medför positiva effekter för en så stor del av landets kommuner som möjligt. Anmälningen är öppen för alla kommuner i Finland. Också grupperingar som består av flera kommuner kan delta, så att en kommun representerar gruppen vid anmälningen men grupperingen behandlas som helhet när utmaningen bedöms för sin effekt och skalbarhet.

Urvalskriterier

Till tävlingen väljs utmaningar från 4–6 kommuner. Kommunerna och deras utmaningar väljs i en öppen tävling. Kommunerna fyller i en anmälningsblankett och en jury som representerar tävlingens intressenter poängsätter anmälningarna enligt kriterierna nedan.

KRITERIERNA FÖR POÄNGSÄTTNINGEN
 1. Utmaningens lämplighet
 2. De eventuella lösningarnas effekt
 3. De eventuella lösningarnas skalbarhet
 4. Kommunens engagemang

Anvisningar för juryn

1. Utmaningens lämplighet

Med lämplighet avses hur väl den föreslagna utmaningen passar tävlingen mål. En bra utmaning har ingen färdig lösning i Finland eller världen, eller så kan det finnas flera sätt att lösa problemet. Det ska inte behövas någon bred forskning och det ska gå att hitta en lösning inom ca 18 månader.

Utmaningen ska vara klart uttryckt och lättfattlig. Den slutliga utmaningen formuleras tillsammans med arrangörerna före den publiceras.

POÄNGSÄTTNINGSANVISNINGAR
 • 0–3 Utmaningen är svårbegriplig uppfyller inte kriterierna för ett tävlingsbidrag
 • 4–6 Utmaningen fyller de flesta, men inte alla kriterier för ett bra tävlingsbidrag. Brister i formuleringen
 • 7–10 Utmaningen är lättfattlig och fyller alla kriterier för ett bra tävlingsbidrag

2. De eventuella lösningarnas effekt

Med lösningens effekt avses den totala nyttan de eventuella lösningarna för med sig för hela kommunfältet. Tävlingens mål är att hitta lösningar som utvecklar kommunernas livskraft på följande områden:

 • Människor
 • Miljö
 • Ekonomi
POÄNGSÄTTNINGSANVISNINGAR
 • 0–3 De eventuella lösningarnas totala nytta kommer att ha måttlig effekt eller är av engångsnatur
 • 4–6 De eventuella lösningarnas totala nytta kommer att ha nöjaktig effekt eller blir kortvarig
 • 7–10 De eventuella lösningarnas totala nytta kommer att ha avsevärd och långvarig effekt

3. De eventuella lösningarnas skalbarhet

Lösningarnas skalbarhet anger hur väl de eventuella lösningarna kan utnyttjas i Finlands övriga kommuner. Ju större spridning de eventuella lösningarna kan få dess högre poäng får utmaningen i denna kategori.
Om förslaget lämnats in av flera kommuner tillsammans anses lösningarnas skalbarhet vara högre.

POÄNGSÄTTNINGSANVISNINGAR
 • 0–3 Problemets eventuella lösningar är inte skalbara utan omfattande bearbetning
 • 4–6 Eventuella lösningar är skalbara med lite modifikation för olika kommuner
 • 7–10 Eventuella lösningar är skalbara för olika kommuner utan stora modifikationer

4. Kommunens engagemang

Kommunen ombeds uppge de personalresurser och intressentgrupper som konkret kommer att samarbeta med tävlingen och med att genomföra pilotprojekten med de utvalda teamen. Här bedöms också kommunens engagemang i samarbetet med små företag efter tävlingen.

POÄNGSÄTTNINGSANVISNINGAR
 • 0–3 Kommunen har inte kapacitet att delta i pilotprojekt eller att samarbeta med små företag
 • 4–6 Kommunen har begränsade resurser att delta i pilotprojekt och fortsätta att samarbeta med små och medelstora företag
 • 7–10 Kommunen har goda förutsättningar och resurser att delta i pilotprojekt och samarbeta med små och medelstora företag