Valikko Sulje

UKK %% FAQ

Mikä on Klash?

Haastekilpailussa etsitään ratkaisuja tai ideoita esimerkiksi yhteiskunnallisiin haasteisiin. Suomen Kuntaliitto haluaa tukea uudistavan ja kokeilevan toimintakulttuurin syntymistä, jonka kautta voidaan saavuttaa taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä. Klash-haastekilpailun avulla luodaan uudenlaisia yhteistyömalleja sekä pyritään lisäämään ratkaisukeskeistä ja ennakkoluulotonta toimintakulttuuria Suomen kunnissa. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa Klashiin osallistui 65 suomalaista kuntaa 77 erilaisella ongelmalla. Nyt etsitään kolmen haasteen osalta monipuolisia tiimejä ja uusia, innovatiivisia ratkaisuja kaikkien kuntien hyödynnettäviksi.

Mihin haasteisiin haastekilpailussa etsitään ratkaisuja?

Haastekilpailuun valitut haasteet ovat seuraavat:

  1. Liikkumispalvelu haja-asutusalueille
  2. Alusta kuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle
  3. Nuoret opintopolulle

Jokaisen haasteen osalta on julkaistu oma hankintailmoitus suunnittelukilpailusta. Suunnittelukilpailu on hankintalain mukainen menettely. Suunnittelukilpailun voittajan tai voittajien kanssa voidaan tehdä suorahankintasopimus.

Miksi kilpailuun kannattaa osallistua?

Suomen Kuntaliitto ry neuvottelee suunnittelukilpailun voittajien kanssa ratkaisuihin liittyvistä hankintasopimuksista. Hankkeessa on varattu Kuntaliiton T&K-vaiheeseen enintään miljoona euroa. Kaikki kilpailuun mukaan valitut tiimit saavat kilpailun aikana mentorointia huippuasiantuntijoilta alustavan konseptinsa kehittämiseksi.

Kuka voi osallistua kilpailuun?

Suunnittelukilpailuun osallistuminen on mahdollista, vaikka hakijoilla ei olisi yritystä. Kilpailuun hakeminen on avoin kaikille hankintailmoituksessa ja sen liitteissä kuvatut ehdot hyväksyville työryhmille eli tiimeille. Kilpailuun hakevissa tiimissä on oltava 3–5 jäsentä.

Miten kilpailuun voi hakea?

Tiimin osallistumishakemus syötetään tänne: klash.fi/aloita/
Hakemus on määrämuotoinen, eikä sen lisäksi hyväksytä liitteitä.

Milloin osallistumishakemus pitää jättää?

Osallistumishakemuksen voi tehdä 11.4.–18.6.2019. Kesken olevaa hakemusta on mahdollista täydentää 18.6. klo 16:00 asti, jolloin järjestelmä sulkee samanaikaisesti kaikki lomakkeet.

Milloin loppukilpailuun pääsevät tiimit julkistetaan?

Jatkoon pääsevät tiimin julkistetaan 6.9.2019 asiantuntijoista muodostettujen raatien arvioinnin jälkeen. Jokaisen haasteen arvioinnin suorittaa oma asiantuntijaraati. Kaikille tiimeille lähetetään kirjallinen päätös.

Mitä mentoroinnilla tarkoitetaan?

Kilpailuun valitut tiimit pääsevät osallistumaan mentorointitilaisuuksiin, joihin kootaan jokaisen haasteen osalta parasta mahdollista osaamista. Mentoroinnin tavoitteena on tukea tiimejä lopullisen ratkaisuehdotuksen kehittämiseksi. Mentoreiksi valitaan haasteiden aihealueen substanssiosaajia ja liiketoiminnan eri osa-alueiden tunnettuja asiantuntijoita. Mentorointitilaisuuksia järjestetään sekä Helsingissä että haasteiden pilottikunnissa eli Janakkalassa, Joensuussa ja Vantaalla. Tiimien tarpeista riippuen mentorointitilaisuuksia voidaan järjestää useampia. Projektiryhmän mentorit tarjoavat tiimeille tämän lisäksi jatkuvaa sparrausta tilaisuuksien välisenä aikana.

Miten kilpailu päättyy?

Tiimit kilpailevat suunnittelukilpailujen voitosta toimittamalla ratkaisuehdotukset ohjeiden mukaisesti. Päätökset suunnittelukilpailun voittajista tekee kilpailun osallistujista riippumaton tuomaristo kilpailuohjelmassa kuvattujen kriteerien mukaisesti. Voittajat julkistetaan Klashin päätöstapahtumassa tammikuussa 2020.

Mitä tarkoitetaan pilottikunnalla ja proof-of-conseptilla?

Haastekilpailun pilottikuntina toimivat Janakkala: Haja-asutusalueiden liikkumispalvelut, Joensuu: Alusta kuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle ja Vantaa: Nuoret opintopolulle. Hankintasopimusten lähtökohtana on se, että jokaisen voittaneen kilpailutyön osalta toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa proof-of-concept esitetystä ratkaisusta pilottikunnassa. Toisessa vaiheessa sopimuskokonaisuutta laajennetaan, mikäli proof-of-concept osoittautuu onnistuneeksi Suomen Kuntaliiton määrittämien ehtojen mukaisesti.

Luovuttaako voittaja IPR:n Kuntaliitolle, mikäli ratkaisu ei perustu avoimeen koodiin?

Vastattu 6.5.2019 Kilpailuohjelman mukaisesti ratkaisujen tulee olla joko avoimeen lähdekoodiin perustuvia tai sellaisia, että niiden hyödyntäminen ilman erillisiä kustannuksia on mahdollista eri puolilla Suomea. Immateriaalioikeuksia koskevat ehdot on todettu kehityssopimuksen luonnoksen kohdassa 16.

Tuleeko kokonaisuuden sisältyä 1M€/3 T&K budjettiin vai voiko toimittaja periä käyttömaksua, jos kyseessä on esim. liikkumisen kehittämisen järjestelmä?

Vastattu 6.5.2019 Suomen Kuntaliitto ry neuvottelee suunnittelukilpailujen voittajien kanssa ratkaisuiden kehittämiseen (T&K-vaihe) liittyvistä hankintasopimuksista. Hankkeessa on varattu Kuntaliiton T&K-vaiheeseen enintään miljoona euroa. Sopimusten lähtökohtana on se, että suunnittelukilpailujen kautta saatavat ratkaisut ovat yleisesti hyödynnettäviä. Ratkaisujen tulee olla joko avoimeen lähdekoodiin perustuvia tai muutoin sellaisia, että niiden hyödyntäminen ilman erillisiä kustannuksia on mahdollista eri puolella Suomea.

Kilpailun säännöissä puhutaan tiimin muodostamisesta 3–5 henkilön voimin. Onko kilpailu rajattu yksityishenkilöiden/yhteisöjen osallistuttavaksi? Vai tarkoittaako tämä sitä, että tiimin voisi muodostaa joko yksin tai yhdessä useamman yrityksen edustajat?

Vastattu 6.5.2019 Kilpailuun osallistumista ei ole rajoitettu sillä perusteella, että osallistujan olisi oltava yritys tai yhteisö. Kilpailuun ilmoittautuminen on avoin kaikille hankintailmoituksessa ja sen liitteissä kuvatuille työryhmille, joiden tulee koostua 3–5 henkilöstä. Henkilöt voivat kuulua tai olla kuulumatta yhteen tai useampaan organisaatioon.

Mitä kannustimia haastekilpailuun osallistumiseksi on?

Vastattu 6.5.2019 Kaikki kilpailuun mukaan valitut tiimit saavat kilpailun aikana mentorointia huippuasiantuntijoilta alustavan konseptinsa kehittämiseksi. Osallistujat pääsevät tutustumaan pilottikuntien toimintaan ja luomaan uudenlaisia verkostoja. Tiimit saavat myös näkyvyyttä kilpailun aikana. Suomen Kuntaliitto ry neuvottelee suunnittelukilpailun voittajien kanssa ratkaisuihin liittyvistä hankintasopimuksista. Hankkeessa on varattu Kuntaliiton T&K-vaiheeseen enintään miljoona euroa.

Miten voittajat valitaan ja miten hankintasopimukset syntyvät?

Vastattu 6.5.2019 Päätökset suunnittelukilpailujen voittajista tekee kilpailun osallistujista riippumaton tuomaristo, joka arvioi ehdotuksia nimettömästi ja yksinomaan hankintailmoituksessa esitetyillä perusteilla. Suomen Kuntaliitto ry neuvottelee suunnittelukilpailujen voittajien kanssa ratkaisuiden kehittämiseen (T&K-vaihe) liittyvistä hankintasopimuksista. Hankkeessa on varattu Kuntaliiton T&K-vaiheeseen enintään miljoona euroa. Sopimusten lähtökohtana on se, että jokaisen voittaneen kilpailutyön osalta toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa proof-of-concept esitetystä ratkaisusta pilottikunnassa. Toisessa vaiheessa sopimuskokonaisuutta laajennetaan, mikäli PoC osoittautuu onnistuneeksi Kuntaliiton määrittämien ehtojen mukaisesti.

 


Kysymyksiä voi esittää kilpailun aikana sähköpostilla info@klash.fi
Viimeiset kysymykset on esitettävä viimeistään 17.5.2019 klo 16.00.

Vad är Klash?

En innovationstävling där man söker lösningar eller idéer till lösningar på till exempel samhälleliga utmaningar. Kommunförbundet vill stödja uppkomsten av en verksamhetskultur som är inriktad på försök och förnyelse och som gagnar ekonomin och verksamheten. Med tävlingen Klash kan man hitta nya modeller för samarbete och bidra till en mer lösningsorienterad och fördomsfri verksamhetskultur i kommunerna. I tävlingens första fas deltog 65 kommuner med 77 olika problem. Tre av dem valdes och nu söks mångsidiga team för vart och ett av dem och nya, innovativa lösningar som alla kommuner kan utnyttja.

Vilka utmaningar ska tävlingen Klash lösa?

Följande utmaningar går vidare i tävlingen:

  1. Transport- och mobilitetsservice för glesbygden
  2. Plattform för invånarnas egna initiativ
  3. Unga på studievägen

Upphandlingsannonser om projekttävlingarna har publicerats separat för varje utmaning. En projekttävling är ett förfarande som följer upphandlingslagen. Med vinnaren eller vinnarna i projekttävlingen kan ett direktupphandlingskontrakt ingås.

Varför lönar det sig att delta i tävlingen?

Finlands Kommunförbund rf. förhandlar med projekttävlingens vinnare om upphandlingskontrakt angående lösningsförslagen. Kommunförbundets FoU-verksamhet har reserverat sammanlagt högst en miljon euro till projektet. De team som går vidare i tävlingen får mentorhandledning av toppspecialister för att utveckla sitt preliminära koncept.

Vem kan delta i tävlingen?

Det är möjligt att delta i projekttävlingen också utan ett företag. Tävlingen är öppen för alla team och arbetsgrupper som godkänner villkoren som beskrivs i upphandlingsannonsen och dess bilagor. Teamen ska bestå av 3–5 medlemmar.

Hur anmäler man sig till tävlingen?

Teamet ska fylla i en ansökan på: klash.fi/aloita/
Ansökan är formbunden och inga bilagor godkänns.

När ska man lämna in ansökan?

Ansökningstiden är 11.4–18.6.2019. En påbörjad ansökan kan kompletteras ända till kl. 16 den 18 juni, då alla blanketter stängs automatiskt.

När offentliggörs de team som gått vidare?

En jury av oberoende experter bedömer och väljer ut de team som går vidare till finalen och de offentliggörs 6.9.2019. För varje utmaning utses en separat jury. Alla team får ett skriftligt beslut.

Vad innebär mentorstöd?

De team som gått vidare i tävlingen får delta i mentorverksamhet, som samlar bästa möjliga kompetenser för varje utmaning. Syftet är att ge teamen stöd i utvecklandet av idéer till slutliga lösningar. Till mentorer väljs sakkunniga inom ämnesområdet för varje utmaning samt kända experter inom olika delområden i affärsverksamheten. Mentorsträffarna arrangeras både i Helsingfors och i värdkommunerna, Janakkala, Joensuu och Vanda. Beroende på teamens behov kan det ordnas flera mentorsträffar. Projektgruppens mentorer erbjuder dessutom ständig sparrning av teamen mellan träffarna.

Hur slutar tävlingen?

Teamen tävlar om att vinna projekttävlingen genom att lämna in sina tävlingsbidrag i överensstämmelse med anvisningarna. Projekttävlingens vinnare utses av en oberoende jury, som bedömer förslagen på grundval av de kriterier som anges i tävlingsprogrammet. Vinnaren offentliggörs under Klash avslutning i januari 2020.

Vad avses med en pilotkommun och ett proof-of-concept?

Pilotkommuner är sådana som samarbetar med teamen i utvecklingsarbetet. Varje utmaning har sin pilotkommun, Janakkala: Transport- och mobilitetsservice i glesbygden, Joensuu: Plattform för invånarnas egna initiativ och Vanda: Unga på studievägen. Upphandlingskontrakten utgår från att varje vinnande tävlingsbidrag först genomgår ett koncepttest (proof-of-concept) av den föreslagna lösningen i pilotkommunen. Därefter utvidgas avtalshelheten om koncepttestet visat sig framgångsrikt enligt de kriterier Kommunförbundet bestämt.

Överlåter vinnaren IPR till Kommunförbundet om lösningen inte bygger på öppen källkod?

Lösningarna ska enligt tävlingsprogrammet bygga på öppen källkod eller i övrigt vara sådana att de är fritt tillgängliga utan extra kostnader överallt i Finland. Villkoren för de immateriella rättigheterna nämns i punkt 16 i utkastet till utvecklingsavtal.

Ska allt rymmas inom FoU-budgeten på 1 miljon euro/3 eller kan leverantören ta ut en bruksavgift till exempel om det gäller ett system för utveckling av mobiliteten?

Finlands Kommunförbund rf förhandlar med vinnarna i projekttävlingarna om upphandlingskontrakt för att utveckla lösningsförslagen (FoU-fasen). Inom projektet har sammanlagt högst en miljon euro reserverats för Kommunförbundets FoU-fas. Avtalen utgår från att lösningarna som erhålls genom projekttävlingarna kan utnyttjas allmänt. Lösningarna ska antingen bygga på öppen källkod eller i övrigt vara sådana att de är fritt tillgängliga utan extra kostnader överallt i Finland.

I tävlingsreglerna sägs det att teamet ska bestå av 3–5 personer. Har deltagandet i tävlingen begränsats till privatpersoner/sammanslutningar? Eller betyder detta att en person kan bilda team ensam eller tillsammans med representanter för flera företag?

Deltagandet i tävlingen har inte begränsats till företag eller sammanslutningar. Anmälningen är öppen för alla arbetsgrupper som uppfyller beskrivningen i upphandlingsannonsen och dess bilagor. Gruppen ska bestå av 3–5 personer. Personerna kan vara men måste inte vara medlemmar i en eller flera organisationer.

Vilka incitament har skapats för deltagande i tävlingen?

De team som går vidare i tävlingen får mentorhandledning av toppspecialister för att utveckla sitt preliminära koncept. Deltagarna får lära känna pilotkommunernas verksamhet och skapa sig nya nätverk. Teamen får också synlighet under tävlingen. Finlands Kommunförbund rf förhandlar med projekttävlingens vinnare om upphandlingskontrakt angående lösningsförslagen. Kommunförbundets FoU-verksamhet har reserverat sammanlagt högst en miljon euro till projektet.

Hur väljs vinnarna och hur uppstår upphandlingskontrakten?

Projekttävlingarnas vinnare utses av en oberoende jury, som bedömer förslagen anonymt och endast på grundval av de kriterier som anges i upphandlingsannonsen. Finlands Kommunförbund rf förhandlar med vinnarna i projekttävlingarna om upphandlingskontrakten för att utveckla lösningsförslagen (FoU-fasen). Inom projektet har sammanlagt högst en miljon euro reserverats för Kommunförbundets FoU-fas. Avtalen utgår från att varje vinnande tävlingsbidrag först genomgår ett koncepttest (proof-of-concept) av den föreslagna lösningen i pilotkommunen. Därefter utvidgas avtalshelheten om koncepttestet visat sig framgångsrikt enligt de kriterier Kommunförbundet bestämt.

 


Preciserande frågor kan ställas under tävlingens gång per e-post info@klash.fi
De sista frågorna tas emot före 17.5.2019 kl. 16.00.